Corporate

 • 2022

  Annual Report 2021

  This is our third and final annual report under our Strategy Statement 2019–2021. This three-year strategic cycle commenced with a period of initial strong economic growth in 2019, followed by major change during 2020-21, as Ireland’s economy and society grappled with the unprecedented impact of the global COVID-19 pandemic.

  Read more

 • 2022

  Tuarascáil Bhliantúil 2021

  Is í seo ár dtríú tuarascáil, agus deimhin an tuarascáil deiridh, faoi Ráiteas Straitéise 2019–2021 dár gcuid. Cuireadh tús leis an timthriall straitéiseach trí bliana seo le tréimhse ina raibh fás láidir geilleagrach le brath ar dtús in 2019, ach ar lean athrú ollmhór é sin i rith 2020–21, de réir mar a bhí geilleagar agus sochaí na hÉireann ag streachailt le tionchar gan choinne phaindéim dhomhanda COVID-19.

  Read more

 • 2022

  Customer Service Charter

  This Customer Service Charter outlines our customer service commitments and provides details of what you can expect in your dealings with us. If, for any reason, you are not satisfied with the service you receive, details are outlined on how you can make a complaint.

  Read more

 • 2022

  Strategy Statement 2022-2024

  We are pleased to present the Health and Safety Authority’s Strategy Statement 2022-2024. This is the sixth statement of strategy prepared by the Authority under the Safety, Health and Welfare at Work Act 2005.

  Read more

 • 2022

  Programme of Work 2022

  This programme of work will be implemented in an Ireland that is in the process of recovering from the COVID-19 pandemic.

  Read more

 • 2022

  Clár Oibre 2022

  Cuirfear an clár oibre seo i bhfeidhm in Éirinn atá ag teacht chuici féin ó phaindéim COVID-19.

  Read more

 • 2022

  Ráiteas Straitéise 2022-2024

  Tá áthas orainn Ráiteas Straitéise 2022–2024 de chuid an Údaráis Sláinte agus Sábháilteachta a chur i láthair. Is é seo an séú ráiteas straitéise a d’ullmhaigh an tÚdarás faoin Acht um Shábháilteacht, Sláinte agus Leas ag an Obair, 2005.

  Read more

 • 2021

  Tuarascáil Bhliantúil 2020

  Is mór againn ár ndara tuarascáil bhliantúil faoi ráiteas straitéise an Údaráis le haghaidh 2019 go 2021 a chur faoi do bhráid.

  Read more

 • 2021

  Annual Review of Workplace Injuries, Illnesses and Fatalities 2019–2020

  The Health and Safety Authority’s Annual Review of Workplace Injury, Illness and Fatality Statistics presents the most recently available data on work-related fatality, incidents and illnesses in Ireland.

  Read more

 • 2021

  HSA Annual Report 2020

  This annual report sets out the achievements and objectives delivered in the context of the Authority’s published Programme of Work.

  Read more