Rola Urzędu ds. BHP

Urząd ds. BHP (ang. Health and Safety Authority -- HSA) jest ogólnokrajową instytucją odpowiedzialną za bezpieczeństwo i higienę w miejscu pracy. Urząd jest finansowany przez skarb państwa, działa na podstawie ustawy o bezpieczeństwie, higienie i warunkach pracy (ang. Safety, Health and Welfare at Work Act) i podlega bezpośrednio Ministrowi Przedsiębiorczości, Handlu i Zatrudnienia.

Organ odpowiada za nadzór i egzekwowanie przestrzegania przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy w Irlandii. Urząd ds. BHP kontroluje zgodność przestrzegania przepisów BHP w miejscu pracy i w razie konieczności podejmuje kroki zapewniające ich przestrzeganie (występując także z wnioskami o ukaranie).

Ponadto Urząd prowadzi ogólnokrajową działalność informacyjną i doradczą w kwestiach związanych z BHP i służy pomocą pracodawcom, pracownikom i osobom prowadzącym działalność gospodarczą. Urząd ds. BHP zajmuje się również promocją edukacji, szkolenia i badań w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

W ramach szerokiego zakresu kompetencji Urząd ds. BHP zajmuje się między innymi:

  • promowaniem właściwych standardów bezpieczeństwa i higieny pracy,
  • inspekcją w miejscach pracy i nadzorowaniem zgodności z przepisami BHP,
  • prowadzeniem dochodzeń w sprawie wypadków przy pracy, przyczyn zachorowań i skarg na pracodawców,
  • prowadzeniem i finansowaniem badań w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy,
  • opracowywaniem i publikacją kodeksów postępowania oraz informacji i wytycznych,
  • udzielaniem odpowiedzi na zapytania interesantów w godzinach pracy urzędu,
  • tworzeniem nowych przepisów i standardów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.

Ponieważ zachowanie bezpieczeństwa jest obowiązkiem nas wszystkich, prowadzimy szeroko zakrojone konsultacje z pracodawcami, pracownikami i organizacjami ich zrzeszającymi. Urząd ds. BHP współpracuje też z różnymi komitetami doradczymi i grupami roboczymi, które pracują nad tematami związanymi z określonymi grupami zawodowymi lub zagrożeniami w miejscu pracy.

Działalność ta ma na celu opracowywanie solidnych zasad i właściwych procedur dla środowiska pracy.

Dzwoniąc na numer 1890 289389 można porozmawiać z przedstawicielem Urzędu na tematy związane z kwestiami BHP w miejscu pracy.