Úloha Úradu zdravia a bezpečnosti - HSA

Úrad zdravia a bezpečnosti (Health and Safety Authority - HSA) je írsky národný orgán, ktorý zodpovedá za zabezpečenie ochrany zdravia a bezpečnosti pri práci. Je financovaný štátom a vznikol v súlade so Zákonom o bezpečnosti, zdraví a prospechu zamestnancov pri práci. Zodpovedá Ministrovi podnikania, obchodu a zamestnanosti.

Úrad HSA celkovo zodpovedá za správu a presadzovanie ochrany zdravia a bezpečnosti pri práci v Írsku. Monitoruje dodržiavanie legislatívy na pracovisku a môže prijímať vykonávacie opatrenia (vrátane trestného stíhania).

Sme národné centrum pre poskytovanie informácií a poradenstva o všetkých aspektoch zdravia a bezpečnosti pri práci zamestnávateľom, zamestnancom a osobám samostatne zárobkovo činným. Ďalej HSA podporuje vzdelávanie, školenia a výskum v oblasti zdravia a bezpečnosti.

Pod naše právomoci spadá široký okruh aktivít, vrátane:

  • presadzovania správnej úrovne ochrany zdravia a bezpečnosti pri práci;
  • kontroly všetkých pracovísk a monitorovania dodržiavania legislatívy v oblasti zdravia a bezpečnosti;
  • vyšetrovania vážnych nehôd, príčin zlého zdravotného stavu a sťažností;
  • výskumnej činnosti v oblasti ochrany zdravia a bezpečnosti pri práci a jej sponzorovania;
  • tvorby a publikovania smerníc, návodov a informačných dokumentov;
  • poskytovania informačného servisu počas pracovnej doby;
  • tvorby nových zákonov a noriem v oblasti ochrany zdravia a bezpečnosti pri práci.

Keďže za bezpečnosť je zodpovedný každý, prebiehajú neustále rozsiahle konzultácie so zamestnávateľmi, zamestnancami a ich príslušnými organizáciami.

HSA spolupracuje s rôznymi poradnými výbormi a pracovnými skupinami, ktoré sa zaoberajú konkrétnymi povolaniami alebo rizikami, a tým napomáha pri vytváraní správnej politiky a dobrých postupov na pracovisku.

Ak by ste chceli prediskutovať nejakú záležitosť v oblasti zdravia a bezpečnosti na pracovisku so zástupcom úradu, zavolajte na číslo 1890 289389.